Med de rikt­lin­jer vi har fö­re­träder inte Sve­ri­ge den mest op­ti­mala dia­be­tes­be­handlingen, skriver Mona Lan­din-Olsson. Foto: Mostphotos

Med de rikt­lin­jer vi har fö­re­träder inte Sve­ri­ge den mest op­ti­mala dia­be­tes­be­handlingen, skriver Mona Lan­din-Olsson. Foto: Mostphotos

Gästkrönika:

"Sverige företräder inte den mest optimala diabetesbehandlingen”

Av
Mona Lan­din-Olsson Pro­fes­sor Dia­be­tes­överläkare Vid Skånes Uni­ver­si­tets­sjuk­hus

Ord­fö­ran­de I SFD (Svensk Förening

Tänk dig att gå om­kring var­je dag, dygnet runt och vara rädd för att få ener­gi­brist i hjär­nan som till ex­em­pel trött­het, slö­het, ned­satt tan­ke­för­må­ga, ned­satt in­lär­nings­för­må­ga och ini­tia­tiv­lös­het. Bli okon­trol­le­rat oro­lig, dar­rig, få över­dri­vna svett­ningar, få be­svä­ran­de hjärt­klapp­ning, bli svim­fär­dig, få kramper, bli med­vets­lös och vill det sig rik­tigt illa: koma och am­bu­lans in till akuten. 
Det­ta kallas hypoglykemi och in­ne­bär lågt blod­soc­ker. Det drabbar per­soner med dia­be­tes och är inte en del av sjuk­domen utan orsakas helt och hål­let av själva be­handlingen. Efter­som högt blod­soc­ker ger upp­hov till kom­pli­ka­tioner i an­dra or­gan så är det an­ge­lä­get att pressa ner blod­soc­kret till nor­mala ni­våer.
Se­dan nå­gra år finns ny tek­nik, kon­ti­nu­er­lig blod­soc­ker­mä­tning, som larmar när blod­soc­kret sjunker och ger in­di­viden möj­lig­het att kor­ri­gera ni­vån in­nan om­dö­met på­verkas. Möj­lig­heten för pa­ti­enter med in­su­lin­be­hand­ling att få till­gång till des­sa blod­soc­ker­mä­ta­re är myc­ket va­rierande be­ro­en­de på i vil­ket lands­ting man bor.
För tab­lett­be­handlade pa­ti­enter finns nya lä­ke­me­del som minskar el­ler helt und­viker risken för hypoglykemi.
Av eko­no­miska skäl an­vänds inte des­sa lä­ke­me­del fullt ut. Många pa­ti­enter fort­sätter istäl­let att be­handlas med äld­re och bil­ligare SU pre­pa­rat och löper där­för större risk att drabbas av för lågt block­soc­ker.
Upp­se­en­de­väc­kan­de nog står SU pre­pa­rat fort­farande som and­ra­hands­val på So­ci­al­sty­rel­sens re­kom­men­da­tions­lista vid dia­be­tes­be­handling, trots att det finns nya al­ter­na­tiv som inte ger risk för lågt blod­soc­ker.
So­ci­al­sty­rel­sens upp­drag är att se till nytta, ef­fekt och sä­ker­het för pa­ti­enter – inte pri­märt till kost­nader för be­ta­la­ren. Men en­ligt So­ci­al­sty­rel­sen egna upp­gifter kostar vården av landets cir­ka 450 000 pa­ti­enter med dia­be­tes sam­häl­let över 9 mil­jarder kro­nor per år.
Kom­pli­ka­tioner till följd av dia­be­tes­sjuk­domen står för cir­ka 92 pro­cent av dia­be­tes­vårdens kost­nader. Fo­kus in­för fram­tiden måste där­för ligga på att för­hindra kom­pli­ka­tioner och sat­sning på op­ti­merat blod­soc­ker måste få kosta.
Na­tio­nella Dia­be­tes­teamet re­pre­sen­terar lä­ka­re, skö­ters­kor, die­tister och pa­ti­ent­fö­re­trä­da­re inom dia­be­tes­om­rå­det och kräver att alla med in­su­lin­be­ro­en­de dia­be­tes er­bjuds kon­ti­nu­er­lig blod­soc­ker­mä­tning samt att nya lä­ke­me­del för tab­lett­be­handlade pa­ti­enter prio­ri­teras fram­för SU pre­pa­rat i re­kom­men­da­tions­lis­torna.
Med de rikt­lin­jer vi har fö­re­träder inte Sve­ri­ge den mest op­ti­mala dia­be­tes­be­handlingen.

Publicerad 18 May 2017 10:00