Gästkrönika:

"Av landets 290 kom­muner re­do­visar 255 bo­stads­brist"

Av
Lennart Weiss

kommersiell direktör

Veidekke

Stefan Attefall

rådgivare och Linda Jonsson

analytiker

Veidekke.

GÄSTKRÖNIKA. An­talet so­ci­ala bo­stads­kon­trakt ökar sta­digt och upp­går idag till cirka 25 000 i hela Sve­ri­ge. Det in­ne­bär att kom­munernas so­ci­al­för­valt­ningar till­sam­mans ut­gör en av landets största hyres­värdar. Man skul­le kun­na säga att Sve­ri­ge in­fö­rt ”so­cial housing” bak­vägen.

En av or­sakerna är bo­stads­bristen. Av landets 290 kom­muner re­do­visar 255 bo­stads­brist.

Eko­no­miskt svaga grupper, inte mi­nst unga, får allt svårare att skaffa en bo­stad. De motas bort av bo­låne­taket och bankernas allt tuffare krav, hän­visas till svarta kon­trakt el­ler dyra ny­pro­du­ce­rade hy­res­lä­gen­heter. De mest ut­satta hän­visas till hem­lös­het el­ler so­ci­al­kon­toret.

Länge var Sve­ri­ge i det nä­rmaste världs­le­dan­de på det vi kan kal­la ”so­cial bo­stads­po­li­tik”. Det­ta är emel­ler­tid hi­sto­ria. De stora sub­ven­tionerna är av­vecklade.

De kom­mu­nala bo­stads­bo­lagen ska idag dri­vas ef­ter af­färs­mäs­siga prin­ciper. Fi­nan­sieringen har över­lämnats till hus­hållen och öv­riga ak­törer. Bo­stads­bi­dragen har kraf­tigt ur­holkats.

Kon­se­kvenserna blir tyd­lig vi­sar en ny rap­port från Vei­dek­ke med namnet Sve­ri­ge – sämst i klassen, där Sve­ri­ge jäm­fö­rs med tolv an­dra länder.

Re­form­am­bi­tionerna i an­dra länder om­fattar både den hy­rda och den ägda mark­naden. På den hy­rda mark­naden do­mi­nerar bo­stads­bi­drag och oli­ka va­ri­anter av so­cial housing, affordable housing och hyr­köp. I flera länder ges bo­stads­bi­drag både till hy­rda och ägda bo­städer. I USA, Ös­ter­ri­ke, Tysk­land, Dan­mark och Fin­land med­verkar stat och re­gi­oner till pris­värda bo­städer, an­tin­gen via av­tal med fas­tig­hets­ä­ga­rna el­ler sub­ven­tio­nerade lån.

På ägar­mark­naden til­lämpas en pa­lett av verk­tyg för att stö­tta in­trä­det på bo­stads­mark­naden, un­der bo­en­de­ti­den samt för att un­der­lätta ett ut­trä­de.

För in­trä­de på bo­stads­mark­naden har fler­talet länder sub­ven­tio­nerat bo­sparande, start­lån och för­säkrings­lös­ningar. I Ka­na­da har 650 000 hus­håll en stat­lig bo­låne­för­säkring som in­ne­bär att man kan låna upp till 95 pro­cent av kost­naden, trots att man saknar spa­ran­de. Vid ut­trä­de från bo­stads­mark­naden har Ne­der­län­der­na ett sy­stem med boprisförsäkringar som skyddar hus­hållen vid ett boprisfall.

Det är slå­en­de hur an­dra stöttar ägt bo­en­de. De går ock­så ifrån pro­duk­tions­stöd (in­ves­te­rings­bi­drag) och går över till rik­tade stöd di­rekt till hus­hållen.

I Sve­ri­ge gör vi tvärt­om.

Veidekkes ge­nom­gång av in­ter­na­tio­nella ex­em­pel vi­sar att det finns en skatt­kis­ta att ösa ur om vi öppnar oss för lär­domar från an­dra länder.

Det är hög tid för po­li­ti­kerna att koppla sam­man fi­nan­siering, risker, bo­stads­byg­gan­de och so­ci­ala be­hov till en hel­het.

Publicerad 30 August 2017 12:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag