Trots flera anmälningar från elevens föräldrar valde rektorn att inte föra ärendet vidare.

Trots flera anmälningar från elevens föräldrar valde rektorn att inte föra ärendet vidare. Foto. Mostphotos.com

Elev kränktes under flera år – skola valde att inte anmäla

Kommunen får backning av Skolinspektionen

SVEDALA. En elev inskriven på en av kommunens grundskolor utsattes under flera år för kränkande behandling av sina klasskamrater. Skolan bedömde dock att flera av händelserna inte ägt rum och valde därför att inte rapportera vidare. Nu får kommunen backning av Skolinspektionen som kräver att kommunen vidtar åtgärder för att i framtiden motverka liknande händelser.

Enligt föräldrarnas anmälan till Skolinspektionen ska eleven utsatts för kränkande behandling av sina klasskamrater under flera års tid. Föräldrarna ska vid upprepade tillfällen varit i kontakt med skolan gällande elevens situation. Trots möten och löften om åtgärdsplaner upplever de att de inte fått något gehör. Till slut blev mobbingen så illa att eleven valde att byta skola.

Skolinspektionen som granskat ärendet anser att skolan har brustit i sin anmälningsplikt gällande kränkande behandling.

Vid flera av de påtalade händelserna ska rektorn på den aktuella skolan valt att inte göra en anmälan gällande kränkande behandling. Detta då denne bedömt att händelserna inte ägt rum.

Någon anmälan vidare till huvudmannen, i detta fall Svedala kommun, har dock inte gjorts. Inte ens efter att skolan vidtagit åtgärder i form av extra resurs och rastvakter.

"Att rektor inte har anmält någon av de anmälda händelserna till huvudmannen, även efter att denna vidtog åtgärder för att öka medvetenheten kring arbetet mot att motverka kränkande behandling, utgör en brist", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Svedala kommun har i sitt svar till Skolinspektionen påtalat att de liksom rektorn gjort bedömningen att vissa av de anmälda händelserna inte ägt rum.

Detta spelar, enligt Skolinspektionen, dock ingen roll då anmälningsskyldigheten inträder så fort en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

"Skolpersonal (inklusive rektor) kan på så sätt inte kringgå anmälningsskyldigheten genom att redan i ett inledande skede bedöma att det som påtalats inte har hänt eller utgör kränkande behandling"

Skolinspektionen förelägger nu Svedala kommun att vidta åtgärder så att skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls. Barn- och elevombudet kommer även att utreda om eleven i fråga har rätt till skadestånd.

Publicerad 03 December 2018 12:53