Jorbruksmark får ge plats åt bostäder. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Jorbruksmark får ge plats åt bostäder. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Svedala växer – värdefull odlingsmark byggs bort

"Så som Svedala ser ut måste man ibland bygga på jordbruksmark"

SVEDALA.

År 2045 tros Svedala kommun nå 30 000 invånare. Det innebär att tätorterna måste byggas ut, vilket i sin tur gör att viktig jordbruksmark försvinner.

Av
Emma Brännman

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan för Svedala kommun. I Översiktsplan 2018 presenteras en bild av Svedala kommun 2045 med 30 000 invånare, en ökning med nära 10 000 personer jämfört med i dag.

Det betyder att fler bostäder måste till. En konsekvens blir att jordbruksmark byggs bort. Flera av de utpekade exploateringsområdena i översiktsplanen ligger på odlingsbar mark. Ett sådant är Nygårds dammar, i östra delen av Svedala mellan Börringevägen och järnvägen, där det planeras för cirka 70 nya bostäder. Området föreslås ha en småskalig bebyggelse.

Svedala kommun hoppades att detaljplanen för området skulle ha vunnit laga kraft redan för två år sedan. Men så blev inte fallet. Detaljplanen överklagades nämligen. Mark- och miljödomstolen hade inget att invända men detaljplanen överklagades på nytt, och upphävdes av mark- och miljööverdomstolen.

Domstolsbeslutet togs med hänvisning bland annat till att marken har ett högt brukningsvärde som odlingsmark och att Svedala kommun inte hade bevisat att behovet av bostadsförsörjning var tillräckligt stort för att ta just den här marken i anspråk. Det påpekades också att området inte var utpekat i den förra översiktsplanen, där Svedala kommun framhävt vikten av att värna ett livskraftigt och långsiktigt jordbruk. Men nu vill kommunen alltså ändå bygga nya bostäder i området.

Jeanette Widén Gabrielsson är planarkitekt på Svedala kommun.

– På grund av bostadsbristen i landet måste alla kommuner bygga nya bostäder, det har regeringen beslutat. Så som Svedala ser ut måste man ibland bygga på jordbruksmark. Det har till exempel gjorts söder om Svedala redan. Svedala föreslås växa med stationsnära bebyggelse, där det finns närhet till kollektivtrafikförsörjning och service. Då faller Nygårds dammar inom området för detta, säger Jeanette Widén Gabrielsson.

I länsstyrelsens yttrande över översiktsplanen, innan den antogs av fullmäktige, påpekades att det inte kunde utläsas vilka väsentliga samhällsintressen som föreligger och som motiverar att jordbruksmark kan tas i anspråk utifrån miljöbalkens krav i flera fall. Även länsstyrelsen påpekade att ställningstaganden saknades från kommunen.

I den godkända översiktsplanen skriver Svedala kommun att området Nygårds dammar innehåller våtmarker som medför dålig arrondering samt försvårar effektiv jordbruksdrift med stora maskiner. Någon ny detaljplan för området finns dock inte ännu. Att ta fram en sådan tar 1–1,5 år och måste godkännas av politikerna innan exploatering kan påbörjas. Hade den första detaljplanen vunnit laga kraft som kommunen hoppats 2016 hade exploateringen troligtvis varit i full gång nu.

Publicerad 09 December 2018 07:00