Prsonerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Prsonerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Mostphotos.com

Brister i utredning på skola: "Uppfyller inte skollagens krav"

Skolinspektionen riktar ny kritik mot Svedala kommun

SVEDALA.

Skolinspektionen riktar ny kritik mot Svedala kommun sedan en elevs stödbehov inte har utretts tillräckligt. Inspektionen konstaterar flera brister och anser att huvudmannen i vissa fall inte följer skollagen.

Av
Emma Brännman

Fallet gäller en elev vid en skola i Svedala, där vårdnadshavarna anmälde skolan som eleven går på till Skolinspektionen i juni förra året. Anmälan resulterade i att inspektionen förelade huvudmannen, Svedala kommun, att vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till stöd i vissa ämnen.

Kommunen redovisade därefter en utredning av elevens stödbehov och vilka åtgärder man vidtagit. Skolinspektionen gav dock bakläxa eftersom den ansåg att det bland annat saknades en analys av hur elevens stödbehov ska tillgodoses. Kommunen förelades att göra en ny utredning och nu konstaterar Skolinspektionen att även denna innehåller flera brister.

Inspektionen bedömer att utredningen inte uppfyller skollagens krav och att Svedala kommun därför inte har följt föreläggandet. Till följd av bristerna i utredningen framgår elevens stödbehov inte heller tydligt i åtgärdsprogrammet, vilket i sig utgör en brist. Syftet med att ställa krav på ett åtgärdsprogram är att det ska finnas ett dokument för planering och utvärdering, så att förutsättningarna för elevens fortsatta lärande blir de bästa.

Av åtgärdsprogrammet framgår inte tydligt vem som är ansvarig för uppföljning och utvärdering, vilket utgör ytterligare en brist. Skolinspektionen bedömer att skolan, och därmed huvudmannen, inte ger eleven stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att hen ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i samtliga ämnen.

Skolinspektionen förelägger Svedala kommun att skyndsamt, men senast den 8 mars, vidta åtgärder så att elevens rätt till stöd enligt skollagen tillgodoses. Ytterligare förelägganden i ärendet kan leda till vite för Svedala kommun.

Publicerad 07 February 2019 07:00