Eleven har utsatts för kränkande behandling flera gånger enligt Skolinspektionen. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Eleven har utsatts för kränkande behandling flera gånger enligt Skolinspektionen. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Adobe Stock

Personal utsatte elev för kränkande behandling vid upprepade tillfällen

Fick sin mobiltelefon sönderslagen

SVEDALA.

Svedala kommun har utsatt en elev för kränkande behandling vid tre tillfällen, och därmed brutit mot skollagen. Det slår Skolinspektionen fast.

Av
Emma Brännman

Skolinspektionen konstaterar att Svedala kommun har brutit mot skollagen genom att utsätta en elev för kränkande behandling vid upprepade tillfällen. I november förra året gjorde en förälder till en elev på en skola i Svedala en anmälan till Skolinspektionen. I anmälan uppges flera tillfällen då eleven ska ha känt sig kränkt av personal. Bland annat har personal vid ett tillfälle tagit elevens mobiltelefon och i samband med detta har mobilen fått sprickor.

Huvudmannen Svedala kommun har utrett händelseförloppet och kommit fram till att det gick till så som beskrivet i anmälan. Det bekräftas av både läraren själv och flera elever. Den aktuella läraren var en vikarie med vilken rektorn höll ett så kallat allvarssamtal och avslutade anställningen direkt. Skolan bekostade bytet av mobilglas och rutinerna för vikariehantering sågs över och förtydligades.

Samma lärare ska även fysiskt ha avvisat eleven från ett klassrum samt fällt nedsättande kommentarer. Läraren förnekar händelsen men samstämmiga vittnesuppgifter gör att både huvudmannen och Skolinspektionen bedömer att det inte finns anledning att tvivla på vad som skett. I ett tredje fall ska en annan lärare ha gjort kränkande uttalanden. Läraren har medgett uttalandena men inte uppfattat att eleven upplevt dem som kränkande vid tillfället.

Eleven är i behov av extra stöd i klassrummet och i sociala relationer, något som föräldern i sin anmälan anser att skolan i fråga inte tillhandahåller.

Mot bakgrund av detta förelägger Skolinspektionen nu Svedala kommun att senast den 30 augusti 2019 vidta åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser tillgodoses och skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls.

Publicerad 09 May 2019 07:00