Genrebild häktescell.

Genrebild häktescell. Foto: Kriminalvården

Insänt: "Svedala ska inte vara en fängelsekommun"

Fem poliser ger sin syn på en kriminalvårdsanstalt i kommunen

INSÄNT. Vi är fem poliser, boende i Svedala och dess omgivning, som alla har varit verksamma i regionen under lång tid och följt brottsutvecklingen på nära håll framförallt i Malmö med närområde. Vi har upplevt en markant förändring av brottskaraktären under de senaste decennierna och vill med denna text framföra våra farhågor för vad en fängelseetablering i en liten kommun som Svedala kan leda till.

Att etablera en anstalt i storlek med Kumla i Svedala kommun, kommer att medföra konsekvenser för närboendet. Speciellt som den föreslagna anstalten också kommer att inhysa ett större häkte. Vi har stor brist på häktesplatser i Skåne och behovet tenderar att öka. Vi förutsätter därmed att häktet på den nya anstalten blir väl tilltaget. Kumla liksom de av kommunen jämförda fängelse i Skänninge, Brinkeberg och Mariefred saknar samtliga häktesplatser. Och det har stor betydelse. Ett fängelse med häkte medför nämligen mycket trafik till och från anstalten. När en brottsmisstänkt släpps från ett häkte, antingen efter frigivning eller i väntan på dom, så är det hans släktingar eller bekanta som hämtar honom – om han inte åker kollektivt.

Fängelseetableringen kommer oundvikligt att föra med sig att Svedala får en ökad kriminell miljö, som riskerar att leda till en ökad brottslighet i kommunen. När strafftiden närmar sig sitt slut, får internerna frigång och rör sig i Svedala med omgivning. Förekomst av narkotika innanför fängelsemurarna är en verklighet och risken är stor att detta medför ökade narkotikatrafik i Svedala.

Svedala är ingen storstad, men med ett fängelse med tillhörande häkte i kommunen, riskerar Svedala att få problem, som liknar de som idag finns i våra städer. Det finns även andra faktorer som på längre sikt kan påverka kommunen negativt. När långtidsdömda förflyttas från klass 1 till klass 2, flyttar ofta familj och släkt efter. Detta kan i förlängningen medföra ökade sociala problem för kommunen.

Risken för rymning från svenska anstalter får anses vara liten, men rymningar har skett och kommer att ske. Problemet och oron är den allvarliga konsekvens, som en rymning med gisslantagning och hot mot boende i kommunen kan medföra.

Det finns de som påstår att ett fängelse i kommunen skulle innebära en ökad närvaro av poliser, men det stämmer inte. Det saknas 10 000 poliser i Sverige. Erfarna poliser är i Sverige en bristvara och de tillgängliga resurserna sätts in i problemområden och för utryckningar. Man placerar inte sina begränsade resurser i närheten av ett fängelse. Polismyndigheten har endast ansvar för arresten. Det är Kriminalvården som har ansvar för häkte och fängelse. Den personal som arbetar på anstalten har ingen polisiär befogenhet. Närvaro av ett häkte innebär mycket transport till, från och mellan häkten resp. fängelse. Denna transport sker med av kriminalvården inhyrd personal.

Det viktigaste argumentet från de som förespråkar en etablering av anstalten i Svedala, är att det skapar arbetstillfällen för kommuninvånarna. Inte heller detta stämmer. De flesta tjänsterna inom Kriminalvården kräver specialkompetens. De flesta som får anställning på anstalten kommer inte att vara bosatta i kommunen. Vi menar att de begränsade arbetstillfällena, som en anstalt innebär för Svedala inte är värt den stora risk som en etablering medför.

Vi är alla fem starkt kritiska till att Kriminalvården ämnar att etablera ett så stort fängelse i en liten naturskön kommun. När fängelset väl är byggt kommer det att finnas kvar under en överskådlig framtid och det kommer att förändra Svedala i grunden. Och det kommer att göra kommunen mindre attraktiv för barnfamiljer och de som söker lugnet och tryggheten utanför staden. Ett stort fängelse med murar och staket är inte heller någon vacker syn. En sådan verksamhet hör snarare hemma i utkanten av en större stad. Det är viktigt att vi värnar om vår natur och levande landsbygd, så att den kan komma till glädje också för våra barn och barnbarn.

Jonny Johansson, Pensionerad polisinspektör

Mats Johansson Werner, aktiv polis

Anonym med hänsyn till anhöriga aktiv polis

Två anonyma med hänsyn till anhöriga pensionerade poliser

Publicerad 29 April 2019 00:00