Foto: Mostphotos.com

Begåvat barn saknade stöd – skola fick bakläxa

Kommer framöver undervisas med högre årskurser

SVEDALA. Svedala kommun får kritik från Skolinspektionen för att inte ha gett tillräcklig stimulans till en flicka med särskild begåvning. Flickan ska nu undervisas tillsammans med betydligt äldre elever.

Det var i början av 2019 som Skolinspektionen fick in en anmälan från flickans föräldrar.

Ända sedan F-klass har flickan haft lätt för att lära och under lågstadiet hade föräldrarna, enligt anmälan en god kontakt med skolan gällande vilka åtgärder som skulle till för tillgodose flickans behov för att kunna nå längre i sin kunskapsinlärning.

Sedan flickan börjat mellanstadiet har föräldrarna dock upplevt att hon inte får rätt stimulans i vissa ämnen.

I anmälan skriver föräldrarna att de inte ser någon vilja från skolans sida till att skaffa sig kunskap om hur de ska bemöta ett särskilt begåvat barn.

Flickan ska till följd av understimulering ha börjat må dåligt och därför inte velat gå till skolan.

Från skolans sida uppger man att flickan är i behov av ledning och stimulans i ämnena engelska och svenska.

Skolan skriver att flickan fått anpassningar i aktuella ämnen men hon enligt skolan inte alltid svarat bra på mer avancerade och komplexa uppgifter. Huvudmannen anser att det till viss del kan bero på att lärarna inte är vana att undervisa elever med särskild begåvning och därför inte heller har haft den kunskap som krävs för att både veta vad som kan förväntas av en sådan elev samt hur eleven ska bemötas, men också vilket stöd eleven behöver för att kunna utvecklas i sina förmågor.

För att åtgärda detta bjöd skolans rektor in en föreläsare i ämnet under mars 2019. Flickans undervisande lärare i samtliga ämnen deltog i föreläsningen.

Under utredningens gång har skolan återkommit med uppgifter om att flickan fått erbjudande om att läsa just svenska och engelska tillsammans med årskurs 7 istället för med de andra fjärdeklassarna.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det är ostridigt att flickan behöver extra stimulans i vissa ämnen, men godtar de förändringar som nu gjorts för att tillfredsställa flickans behov.

"Med hänsyn till vad som framkommit av befintlig utredning i ärendet, och mot huvudmannens bestridande, kan Skolinspektionen inte finna det visat att det i dagsläget föreligger brister i ledning och stimulans beträffande X i aktuella ämnen. Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen säkerställer att skolan följer de metoder och anpassningar som beslutats i aktuella avseenden och att skolan även framöver aktivt arbetar för att X ska få den ledning och stimulans som X är i behov av.", skriver de i sitt beslut.

Publicerad 04 September 2019 11:50